Ordlista Youtube-länkad

A

Abrazo – omfamning
Adornos subst.pl., sing. adornoutsmyckningar
Alteration subst., pl. alterationerriktningsändring, se även artikeln ”termer & begrepp”
Alternering subst.riktningsändring, se även ”alteration” i artikeln ”termer & begrepp”

Amague subst. amaguen, pl. amague el. amagues
1 fejksteg, ångrat steg, halvt steg med återgång till utgångsläget
2 fejk; skrämmande och överraskande rörelse såsom ljudlig stampning i golvet; som förberedelse för en mer spektakulär figur,
se även artikeln ”termer & begrepp”
Apilado adj.oböjl.dans i stil där partnerna lutar mot varandra i nära omfamning

B

Bakåtåtta subst.åtta där stegen är bakåtsteg
Bandoneon subst. bandoneonen, pl. bandoneoner –
slags dragspelsinstrument
Barrida subst. barridan, pl. barridas –
släpning över golvet med ens fot i kontakt med partnerns fot, se även artikeln ”termer & begrepp”
Boleo subst. boleon, pl. boleor el. boleos –
en benrörelse, se även artikeln ”termer & begrepp”
Borttagning subst.sacada, rörelse där en av dansarna tar sin partners plats och ofta ger partnerns ben energi nog att lyfta från golvet

C

Cabeceo nick (skämtsamt)
Calesita subst.karusell, följaren står på ett ben och vrids runt av föraren
Cambio de frenteriktningsändring, se även ”alteration” i artikeln ”termer & begrepp”
Caminata subst. caminatan – gång, promenad

Candombesubst. candomben, pl. candombe el.omskr. candombe-låtar – rytmisk dans och musikgenre med afrikanska trumrytmer, se även artikeln ”tango, vals & milonga”
Canyenguesubst. canyenguen, pl. canyenge el.omskr. canyengue-låtar – tidig tangostil som försvunnit helt men sedan återskapats, se även artikeln ”tango, vals & milonga”
Center subst. centret, centrerkroppens mittersta del som inom pedagogiken anses viktig för all balanserad förflyttning av kroppsvikten
Corte subst. cortet el. corten, pl. corte el.cortesstopp
Colgadasubst. colgadan, pl. colgadas el.colgadorposition där dansarna lägger vikten bort från varandra, se även artikeln ”termer & begrepp”
Cortina subst.cortinanen musikalisk ridå mellan tandorna på en milonga
Cruzadasubst.cruzadankors, oftast med följarens vänsterben framför det egna högerbenet; även om korsad gång
Cunitasubst. cunitan pl. cunitas el. cunitor, best.pl. cunitorna – vagga, gunga, se även artikeln ”termer & begrepp”

 

D

Den tredje – den helhet vi bildar i alla sammanhang vi ingår.
Dissocieravb. –isolera överkroppen från underkroppen, vilket tillåter vridning kring ryggraden, se även artikeln ”termer & begrepp”
Dissociering el. dissociation subst. – isolering av överkroppen från underkroppen, vilket tillåter vridning kring ryggraden, se även artikeln ”termer & begrepp”
Doble tiempoel. dobletiempo subst. dobletiempot, dobletiempor – steg i dubbelt tempo
Dubbelroll – dansare som dansar både förare och följare
dubblering
subst.steg i dubbelt tempo

 

E

Elektrotangoel. elektronisk tangosubst.elektronisk musik med inslag av typiska element från tangomusiken
Enrosque el. enroske subst. enrosquen el. enrosken, pl. enrosques el. enrosquer el. enrosker – korkskruv, ett av ens ben snurras upp runt det andra i en pivotering, se även artikeln ”termer & begrepp”
Entradasubst. entradan, entrador – steg med foten in under partnerns ben vanligen i giro; som sacada fast med mindre effekt

 

F

Femmansubst.best.positionen efter det femte steget i salidan, där följaren har korsat vänster ben framför höger
Firuletessubst.pl.dekorativa fotrörelser
Framåtåttasubst. – åtta där stegen är framåtsteg
Följare subst. – den som följer sin partners förslag på stegriktningar
Föraresubst.den i dansparet som föreslår stegriktningar i dansen

 

G

Ganchosubst. ganchon, pl. ganchor el. ganchos – benkrok med det egna benet runt partnerns ben, se även artikeln ”termer & begrepp”
Girosubst. giron, pl.girossnurr runt partnern med steg som upprepas i en viss ordning: framåt – sidan – bakåt – sidan, se även artikeln ”termer & begrepp”
grundsteg subst. – upprepat stegmönster i pardans som utförs utan förning som ej finns i argentinsk tango
gotan el. gotán subst.oböjl. – tango i den rioplatenska språkvarianten lunfardo; omformat från ordet tango genom vesre, omkastning av stavelserna

 

H

hake subst.liten och utsmyckande rörelse med foten runt det egna benet, se även artikeln ”termer & begrepp”

 

I

intentionsubst.förarens inledande stegrörelse där avsikten om ett kommande steg uppenbaras

 

K

korssubst.korsetposition där ett ben korsas framför det andra
korsavb.avsluta ett steg genom att korsa det ena benet framför det andra
korsad gångsubst.gång där höger ben sätts i samtidigt som partnerns högerben och vänster ben samtidigt som partnerns vänsterben, vilket är tvärtemot det mest naturliga sättet att gå tillsammans, se även artikeln ”termer & begrepp”
korsad vals subst. – tangovals, tango till valsmusik, se även artikeln ”tango, vals & milonga”
korsat stegsubst.steg där ens ben är korsade, inte sett ur ens egen men ur partnerns synvinkel
kontramolineteel. kontra-molinete subst. kontramolineten, kontramolineter – molinete medurs, se även ”molinete” i artikeln ”termer & begrepp”
kontrarörelsesubst. – motrörelse, såsom vridning av överkroppen åt motsatt håll jämfört med passgång, se även artikeln ”termer & begrepp”
kramsubst. – omfamning, tangofattning, se även artikeln ”omfamning”

 

L

lapiz subst. lapizen – penna, en ritande rörelse med tåspetsen i golvet som pennan i en passare

lunfardosubst.argot (dvs. en uppsättning ord och uttryck som ursprungligen användes i kriminella krestar) som utvecklades i Buenos Aires kring sekelskiftet 1900 och som ibland förekommer i tangotexter

 

M

maratonsubst.tangodans under många timmar isht. under en hel helg, se även artikeln ”dansa tango”

media lunael. medialuna subst. medialunan, pl. medialunor – halvmåne, en halv giro, en halv snurr
milonga subst. milongan, pl. milongor
1. slags dans och musikgenre, se även artikeln ”tango, vals & milonga”
2. tangofest, danskväll med tangomusik el. plats där sådant brukar anordnas
se även artikeln ”dansa tango”
milonguera subst. milongueran, pl. milongueras el. milongueror – kvinnlig tangoräv som ofta syns på milongor i Buenos Aires
milonguero subst. milongueron, pl. milongueros el. milongueror, best.pl.milongurerornamanlig tangoräv som ofta syns på milongor i Buenos Aires
miradaöverblick, ögonkontakt
molinete
subst. molineten, pl.
molineterstegsekvensen som utförs i en giro, se även artikeln ”termer & begrepp”
mordidasubst. mordidan, mordidor – bett, position där en fot är fastbiten mellan partnerns bägge fötter, se även ”sandwich” i artikeln ”termer & begrepp”

 

O

ochosubst. ochon, pl. ochor el. ochos – åtta, vanligt förekommande figur där fötternas rörelse över golvet beskriver en åtta, se även artikeln ”termer & begrepp”
ochocortadoel. ocho cortado subst. ochocortadon el. ocho cortadon, pl. ochocortador el. ochos cortados – avbruten åtta, avhuggen åtta med sidosteg mitt i pivån, se även artikeln ”termer & begrepp”
orquesta tipica subst. – typisk orkester som spelar för dans, en tangoorkester under guldåldern med bandoneoner, violiner, piano och bas

 

P

parada subst. paradan, parador – stopp där ens fot har kontakt med partnerns fot, se även artikeln ”termer & begrepp”
picaknacka (med skospetsen i golvet)
piernazo
subst. piernazon,
piernazorhög benrörelse där baksidan av benet möter partnerns kropp
pista subst. pistan, pistordansgolv
pivot subst. pivoten, pivoter el. pivå pivån, pivåersväng runt den egna kroppens balansaxel
pivoteravb. pivoterade, pivoteratvrida sin kropp runt dess egen balansaxel
pivoteringsubst.pivå, sväng runt den egna kroppens balansaxel
planeosubst. planeon, planeorglidflygning, pivotering av dansaren som utgör medelpunkten för en giro där det lösa benet är rakt och utsträckt med foten nära golvet
praktika subst. praktikan, praktikor
1. tangoträning, övningsdans lärarledd eller ej
2. plats där tillfällen för tangoträning anordnas se även artikeln ”dansa tango”
projicera vb. projicerade, projicerat – låta det lösa benet inleda ett steg utan att kroppens tyngdpunkt ännu förflyttas
projektion subst.projektionerinledning av ett steg genom att det lösa benet sträcks ut utan att kroppens tyngdpunkt ännu förflyttas
projisering subst.projiseringarprojektion, inledning av ett steg genom att det lösa benet sträcks ut utan att kroppens tyngdpunkt ännu förflyttas

 

Q

quebradasubst. quebradan, quebrador – position där endera partnern vanligen följaren är ur sin balans och lutar sig mot sin partner, se även artikeln ”termer & begrepp”

 

R

ramsubst.stram tangofattning, se även artikeln ”omfamning”

 

S

sacadael. sackada subst. sacadan, sacadorövertagande av platsen som partnern befann sig på vanligen så att ett ben får en skjuts upp i luften, se även artikeln ”termer & begrepp”

salidasubst. salidan, salidorutgång, slags koreograferad stegsekvens vanligen om åtta steg, se även artikeln ”termer & begrepp”
sandwichsubst. sandwichen, sandwichardubbelmacka, position där en fot befinner sig mellan partnerns bägge fötter, se även artikeln ”termer & begrepp”
sentadasubst. sentadan, sentador – en sittande position vanligen följaren på förarens knä
snurrsubst. – giro, rörelse runt partnern, se även ”giro” i artikeln ”termer & begrepp”
soltadasubst. soltadan, soltador – allm. figur där omfamningen tillfälligt upplöses
svepning subst. – figur där ens fot i kontakt med partnerns fot sveper över golvet, se även ”barrida” i artikeln ”termer & begrepp”

 

T

tandasubst. tandan, tandorset av tre eller fyra tangolåtar i samma stil
tango subst. tangon, tangorlåt av musikgenren tango, se även artikeln ”tangomusik”
tango fantasiasubst.oböjl. – uppvisningstango för scenshower, se även artikeln ”tangostilar”
tango fusionsubst.oböjl.tangomusik mixad med musik från andra genrer såsom elektrotango
tangokurs – att lära sig dansa tango
tango milonguero subst.oböjl. – tango i mycket nära omfamning och till synes en lutning mot partnern, se även artikeln ”tangostilar”
tango nuevo el. tangonuevo subst. tangonuevon, tangonuevor
1. Genre inom tangomusiken som utvecklades av Piazzolla från och med 1960-talet
2. Pedagogisk approach av Naveira med flera där dansen analyseras och där beståndsdelarna sedan sätts ihop på ett systematiskt sätt
3. vard.allm. ny tango exempelvis elektrotango-musik
tango salon subst.oböjl. – salongstango, vanlig social dans med växlande omfamning och betoning på musikalitet snarare än spektakulära figurer, se även artikeln ”tangostilar”
the beguine – is a dance and music form, similar to a slow rhumba.
tomada
subst. tomadan,
tomadorinfångande av partnerns fot med den egna foten
traspié subst. traspién, traspiéerdubbelsteg, steg där ett dubbelt tempo utnyttjas isht. inom milonga
tyngdöverföringsubst. – förflyttning av vikt från en fot till den andra, se även artikeln ”termer & begrepp”

 

V

vals cruzado subst.oböjl.tango till valsmusik, se även artikeln ”tango, vals & milonga”

viktöverföringsubst.tyngdöverföring, förflyttning av vikt från en fot till den andra, se även ”tyngdöverföring” i artikeln ”termer & begrepp”
volcada subst. volcadan, volcadas el. volcador – position där dansarna lutar sig mot varandra med en del av sin kroppsvikt, se även artikeln ”termer & begrepp”

 

Å

åttasubst. – steg med pivot där foten beskriver en åtta längs golvet, se även ”ocho” i artikeln ”termer & begrepp”

 

Ö

öppet stegsubst. – steg där ens ben ej är korsade sett ur partnerns synvinkel

 

Ordlista 2

 • Abrazo omfamning.
 • Adelante framåt.
 • Adorno utsmyckning.
 • Atras bakåt.
 • Bailar att dansa.
 • Balanceo avbrutet sidsteg. (halvt steg) Se även vaiven.
 • Bandoneón litet ”dragspel” mycket typiskt för tango.
 • Barrida en rörelse där ena partner föser den andras fot.
 • Boleo (från ordet bolear = att kasta). Följaren håller ihop knäna och sparkar bakåt.
 • Boleos kan vara höga eller låga. Kan även göras av föraren.
 • Cadena kedja. En sekvens där båda omväxlande gör samma steg, ihopflätade till en kedja.
 • Calesita (=karusell) Följaren står stilla på en fot, medan föraren dansar runt följaren.
 • Caminata promenad. För många är det grunden i tango. Skenbart enkelt men bland det svåraste att lära sig.
 • Caminar att gå.
 • Candombe dansstil med afrikanskt ursprung där rytmen markeras av trummor. Musikalisk föregångare till milonga och tango.
 • Canyengue äldre tangostil, som man tror den dansades på 1920-30-talet. Rekonstruerades 1996 (jfrden här artikeln). Kallas även tango orillero.
 • Colgada Paret lutar/hänger ut från varandra ( / ) och balanserar varandras vikt för att hålla balansen.
 • Compás takt. (Se även ritmo.)
 • Cortina (=ridå) en kort musiksnutt som bryter de olika musikavsnitten (tandas) på en milonga.
 • Cruzada från cruzar = korsa. När den ena partnern bytt fot så att båda dansar på höger samtidigt och vänster samtidigt. (Jfr parallellt då ena partnern går på höger går den andra på vänster fot).
 • Cuadrado fyrkant.
 • Cucharita (=den lilla skeden) Föraren lyfter följarens fot och för den till ett kors.
 • Doble tiempo: (dubbelt tempo) när man tar steg i dubbla tempot, se även traspié.
 • Enrosque(=skruv) En dekoration som mannen utför under en giro. Medan kvinnan utför sinmolinete, pivoterar mannen på ena benet och hakar fast det andra benet bakom det på vilken han pivoterar.
 • Gancho krok. När den ena partnern krokar sitt ben om den andras. Kan utföras av både följare och förare.
 • Giro sväng. Föraren för följaren i en cirkel runt sig, antingen i halvgiro eller helgiro. Kvinnans steg kallas molinete.
 • Lapiz (=penna). När man ritar med tåspetsen i golvet. Äldre beteckning: rulo.
 • Media luna: halvmåne=halvgiro.
 • Milonga betyder antingen dansen milonga, en snabbare och ”gladare” variant av tango, eller danstillfälle (till skillnad från praktika, som är övningstillfälle).
 • Milonguero/milonguera benämning på, ofta äldre, person som dansat tango länge och mycket. Person som ofta syns på milongor.
 • Molinete (=väderkvarn) den serie om fyra steg som kvinnan utför i en giro: framåtsteg, sidsteg, bakåtsteg, sidsteg, och så vidare.
 • Mordida (=bett) Ena partnerns fot är inklämd mellan den andra partnerns två fötter. Kallas ibland ”sandwich”, dock ej i Argentina.
 • Ocho åtta. En av de vanligaste figurerna i tango. Fötterna rör sig i ett mönster som påminner om en åtta på golvet.
 • Ocho adelante: framåtåtta. Ocho atrás: bakåtåtta. Ocho cortado: avbruten åtta. Kallas ibland ocho milonguero.
 • Orquesta típica: (”typisk orkester”) den vanligaste sättningen i en traditionell tangoorkester på 1930-50-talet, med två-tre bandoneóner, två-tre violiner, bas, piano.
 • Parada man stoppar partnens fot.
 • Pista dansgolv.
 • Pivot att dansaren vrider sig på foten, runt sin egen axel.
 • Postura hållning.
 • Práctica praktika, tangoträning, övningsdans. (På svenska: praktika.)
 • Ritmo rytm. (Se även compas.)
 • Rulo äldre beteckning för lapiz.
 • Sacada Att man följer partnerns fot eller ben och förflyttar vikten, så att det ser ut som att man flyttar partnerns ben. Kan vara med eller utan kontakt.
 • Salida utgång. Stegsekvens, som ofta börjar med att föraren går rakt åt vänster och följaren åt höger. Många dansare använder varianter av salida som grundsteg i tango.
 • Sandwiche Ena partnerns fot är inklämd mellan den andra partnerns två fötter. Kallas i Argentinamordida (=bett).
 • Tanda En sekvens av tangor, vanligtvis tre eller fyra, i samma stil. Tandan bryts av en cortina.
 • Tango fantasia: tango för scen, uppvisning. Ofta koreograferad. Kallas även Tango danza.
 • Tango nuevo: Ursprungligen en musikterm som syftade på Astor Piazzollas nya konsertanta tangomusik: tango nuevo är endast i begränsad omfattning en dansstil. Har ibland fått betydelsen ”modern argentinsk tangodans”, men är egentligen bara ett sätt att analysera och lära ut tangoteknik och tangorörelse. Ofta används termen felaktigt för att beteckna en blandning av lite ovanligare salónrörelser i kombination med vissa element ur tango fantasia.
 • Tango salón: social dans med varierande omfamning (dvs inte lika tät som i milonguerostil). Från början markerade ordet att det var tango som lämpade sig för salongerna, snarare än skumma barer, bordeller, bakgator, samt att det inte var någon uppvisningsdans.
 • Tango milonguero: tango dansad med tät omfamning. Termen är uppfunnen av Susana Miller och är egentligen missvisande, eftersom det finns många milongueror i Buenos Aires som inte dansar med tät omfamning.
 • Traspié (=snedsteg, snubbla). När man tar steg i dubbelt tempo. Ordet traspié används mest i milonga. I tango kallas samma sak för synkopering eller acceleration eller helt enkelt steg i dubbla tempot.
 • Vaiven avbrutet framåt- eller bakåtsteg. Se även balanceo.
 • Vals cruzado: tango till valsmusik.
 • Voleo felstavning av ”boleo” (se ovan).
 • Volgada Paret lutar sig mot varandra ( / ) för att få gemensam balans, som i starkt lutande milonguero-stil.

Spanska räkneord

 1. Uno
 2. Dos
 3. Tres
 4. Cuatro
 5. Cinco
 6. Seis
 7. Siete
 8. Ocho
 9. Nueve
 10. Diez

Ordlista