Gruppdynamik

  • människan är tangons viktigaste tillgång
  • kontakterna och samarbetet mellan dansarna skall präglas av öppenhet, förtroende, omtanke och gemenskap
  • attityder och beteenden som kan uppfattas som tecken på bristande respekt för andras människovärde måste hanteras
  • gruppens sammanhållning och dess samlade resurser av alla slag är avgörande för om och hur uppgifterna kommer att lösas
  • kunskap om och förståelse för samspelet mellan människor och hur funktionalitet, kön, sexuell preferens samt etnicitet påverkar, är en förutsättning för ett gott ledarskap
  • ledarskap är förmågan att skapa de betingelser, som gör att dansarnas personlighet, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete tillvaratas för att förelagda uppgifter ska lösas på ett livskraftigt sätt

Till detta kan läggas en outtalad men tydlig värdering som innebär att varje människa i sig är unik och utvecklingsbar. Utvecklingsbarhet ses som ett alternativ till en mera statisk syn på människor. Det unika framträder i att människan inte är utbytbar utan personlig. Tangon innefattar därför möjligheter att tydliggöra utveckling och unikum – en möjlighet att få vara den man är/vill vara.

Olikheter berikar, så även i tangon. En grupp dansare av olika erfarenhetsbakgrund; efter ålder, kön, yrkesbakgrund etc. Mångfalden främjar dansen.

Utvecklingsmål:

Bli effektivare som dansare.